301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
09 Şubat 2014 - Pazar 10:57 Bu haber 891 kez okundu
 
İçişleri Bakanlığı'ndan öğrenci evleri için şok talimat
Duyuru İlan Haberi


Jandarma, emniyet ve valilikler ile okul müdürlerine gönderilen genelgede bu yerlerin adresleri talep edildi.

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı İl­ler İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, 26 Ara­lık 2013 ta­ri­hin­de 26554408-010.06.01-6094 sa­yı­lı ‘Gü­nü­bir­lik ki­ra­la­nan yer­le­r’ ko­nu­lu bir ge­nel­ge ha­zır­la­dı. Ge­nel­ge, dö­ne­min İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler im­za­sıy­la Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve 81 il va­li­li­ği­ne gön­de­ril­di.

DENETİMLERE AĞIRLIK VERİN

 Ge­nel­ge­de yer­le­şim ye­ri­nin ad­re­si­ni bil­dirmenin Nüfus Hizmet Kanunu’nun 50. maddesince zorunlu olduğu belirtildi. Günübirlik kiraya verilen apart daire, rezidans, apart şeklindeki yurt ve pansiyon niteliğindeki yerlerde de de­ne­tim­le­re ağır­lık ve­ri­le­ce­ği be­lir­til­di.

Ay­rı­ca, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’nın bu ge­nel­ge­si­nin il ve il­çe mil­li eği­tim mü­dür­lük­le­rin­ce okul mü­dür­lük­le­ri­ne de gön­de­ri­le­rek, okul mü­dür­le­rin­den öğ­ren­ci ev, yurt, pan­si­yon ve apart­la­rın tes­pit edil­me­si ta­lep edi­li­yor. İl­çe mil­li eği­tim mü­dür­lük­le­ri ta­ra­fın­dan okul mü­dür­le­ri­ne gön­de­ri­len ya­zı­da, “Çev­re­niz­de bu­lu­nan otel, mo­tel, ben­ze­ri ko­nak­la­ma te­si­si olan ve sa­de­ce öğ­ren­ci ba­rın­dı­ran, öğ­ren­ci yur­du gi­bi ça­lış­tı­rı­lan yer­ler ile öğ­ren­ci evi, öğ­ren­ci pan­si­yo­nu, öğ­ren­ci apar­tı gi­bi isim­ler­le ta­be­la bu­lun­du­ran ve fa­ali­yet­le­ri­ni bu şe­kil­de sür­dü­ren yer­ler var­sa tes­pit edi­le­rek en geç 23 Ocak 2014 ta­ri­hi me­sa­i bi­ti­mi­ne ka­dar ra­por ha­lin­de mü­dür­lü­ğü­müz özel öğ­re­tim bü­ro­su­na tes­lim edil­me­si­ni ri­ca ede­rim” de­ni­li­yor.

‘BULGU YOK’ TEPKİSİ

Ya­zı­ya tep­ki gös­te­ren ba­zı okul mü­dür­le­ri­nin, “Biz­le­ri 28 Şu­bat sü­re­cin­de­ki gi­bi tu­haf ça­lış­ma­la­ra mı alet et­mek is­ti­yor­lar” de­di­ği öğ­re­nil­di. Bu mü­dür­le­rin ‘Bir tes­pi­ti­miz, bul­gu­muz yo­k’ di­ye­rek ce­vap yaz­dı­ğı kay­de­dil­di.

8 AY­RI KU­RU­MA ÜST YA­ZI

Apart dai­re ve re­zi­dans­la­rın öğ­ren­ci­le­re yö­ne­lik yurt ve­ya pan­si­yon ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı­nın ile­ri sü­rül­dü­ğü ge­nel­ge­de, bun­la­rın iş­let­me­ci­le­ri ve sa­hip­le­ri hak­kın­da ya­pı­la­cak tes­pit­lerin ge­cik­mek­si­zin il­gi­li ku­rum­la­ra bil­di­ril­me­si is­ten­di. Mev­zu­ata ay­kı­rı­lık tes­pit edil­me­si ha­lin­de ge­rek­li iş­lem­le­rin ya­pıl­ma­sı vur­gu­lan­dı. Ge­nel­ge, Es­ki­şe­hir Va­li­li­ği­’n­ce ha­zır­la­nan bir üst ya­zıy­la da 14 il­çe kay­ma­kam­lı­ğı, bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si, em­ni­yet, jan­dar­ma ve mil­li eği­ti­min de yer al­dı­ğı 8 ay­rı ku­ru­ma gön­de­ri­le­rek ge­re­ği­nin ya­pıl­ma­sı is­ten­di.

Evler tehlike görülüyor

Türk Eği­tim Sen Ge­nel Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk, öğ­ren­ci­le­rin fiş­len­me­si­ni dev­le­tin bel­li bir top­lum­sal ya­pı­nın fiş­le­ne­ce­ği an­la­mı­na ge­le­ce­ği­ni ak­tar­dı. Kon­cuk, bu­nun dev­let eliy­le ya­pıl­ma­sı­nın özel ha­ya­ta mü­da­ha­le ve fiş­le­me ola­ca­ğı­nı kay­det­ti. Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin ken­di­le­ri­ni bas­kı al­tın­da his­se­de­cek­le­ri­ni ifa­de eden Kon­cuk, “Öğ­ren­ci ev­le­ri­ ve yurt­la­rı fiş­le­me fa­ali­ye­ti öğ­ren­ci­ler bu özel yurt ve ev­le­re git­me­sin di­ye ya­pı­lı­yor. Çün­kü bu yurt ve ev­ler teh­li­ke ola­rak gö­rül­me­ye baş­lan­dı. 28 Şu­ba­t’­ta bi­le böy­le uy­gu­la­ma­lar ol­ma­dı. Kö­tü­le­di­ği­miz dar­be­ci­ler da­hi böy­le dav­ran­ma­dı­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

İnsan haklarına aykrı

Es­ki Ada­let Ba­ka­nı Hik­met Sa­mi Türk de böy­le bir şe­yin ola­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Dev­le­tin suç iş­le­nme­si­ni ön­le­mek için bir ta­kım ön­lem­ler al­ma­sı­nın nor­mal ol­du­ğu­nu an­cak bu uy­gu­la­ma­nın suç iş­len­me­si­ni ön­le­me­ye yö­ne­lik dü­şü­nü­le­me­ye­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Türk, “Ö­zel ha­ya­tın giz­li­li­ği ve ki­şi­lik hak­la­rı­na mü­da­ha­le ola­rak gö­rü­yo­rum. İn­san hak­la­rı­na ay­kı­rı bir du­rum. Dev­let ken­di va­tan­da­şı­na kar­şı böy­le bir yo­la git­mez. Jur­nal­ci­li­ği, ajan­lı­ğı ye­ni­den can­lan­dı­ran bir dü­zen­le­me ola­rak gö­rü­yo­rum. İk­ti­dar her şey­de ken­di­si­ne kar­şı bir kum­pas ha­zır­lan­dı­ğı ves­ve­se­si için­de. Bu ne­den­le va­li­le­re ge­nel­ge gön­de­re­rek in­san­la­rı fiş­le­me­si­ni is­te­ni­yor. Ka­nun­la­ra ve Ana­ya­sa’ya ay­kı­rı, en te­mel in­san hak­la­rı­na da ay­kı­rı ola­rak gö­rü­yo­rum. Dev­le­tin gü­ven­lik ted­bi­ri al­mak ama­cıy­la izah edi­le­ce­ği bir şey de­ği­l” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Kontrol altına alıyorlar

Çağ­daş Hu­kuk­çu­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Hü­se­yin Bi­çer, fiş­le­me­le­rin si­ya­si amaç­lar­la ya­pıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Öğ­ren­ci ev­le­ri ve yurt­la­rı­nın se­çil­miş ol­ma­sı­nı üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin teh­dit ola­rak gö­rül­me­si ola­rak ge­rek­çe­len­di­ren Bi­çer, öğ­ren­ci­le­rin kon­trol al­tı­na alın­mak is­te­di­ği­nin al­tı­nı çiz­di. Öğ­ren­ci yurt ve pan­si­yon­la­rı­nın fiş­len­me­si­nin asıl ama­cı­nın öğ­ren­ci­le­rin bu ku­rum­la­ra git­me­si­ni en­gel­le­mek ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Bu du­ru­mun top­lu­mu ku­tup­laş­tı­ra­ca­ğı­na ve muh­bir­li­ğe ne­den ola­ca­ğı­na dik­kat çek­ti. “Kal­dı­ğı yur­du be­ğen­me­yen öğ­ren­ci ih­bar ede­cek fiş­let­ti­re­ce­k” de­di.
 
BUGÜN GAZETESİ
Kaynak: Editör: Gophaber
 
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
İstanbul
Sağanak Yağışlı
Güncelleme: 21.01.2019
Bugün
- 12°
Salı
- 12°
Çarşamba
- 14°
İstanbul

Güncelleme: 21.01.2019
İmsak
06:46
Sabah
08:17
Öğle
13:22
İkindi
15:51
Akşam
18:15
Yatsı
19:39
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

 

 

 

 

Haber Yazılımı