301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
11 Mayıs 2015 - Pazartesi 23:09 Bu haber 2355 kez okundu
 
CHP'den İmar Planları Hakkında Açıklama
CHP Gaziosmnapaşa Belediye Meclis Üyeleri, ilçede gündemde olan ve vatandaşların itiraz ettikleri 1/5000'lik imar planları ile ilgili bir açıklamada bulundular.
Yerel Siyaset Haberi


CHP Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeleri'nin, Beldiye Meclis Başkanlığı'na da sundukları önerge şöyle oldu:

"İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi sınırları içerisinde 393 ha.lık alanı kapsayan “Riskli Alan”a yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca  NİP-11425 plan işlem numarası alarak  09.04.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.  

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 13.04.2015-12.05.2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde  ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesinde askıya çıkarılmıştır.  

CHP Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Grubu olarak itiraz süresi içersinde plana ilişkin görüşlerimizi açıklamak istiyoruz.  Açıklamalarımızın, planın uygulama sonuçları üzerinden ve genel ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesini bekliyoruz.  Plana yönelik ayrıntılı görüşlerimizi daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız.  Görüşlerimiz özetle;

       1.       Gaziosmanpaşa’nın nüfus yoğunluğu artacak ve buna bağlı yeni sorunlar oluşacaktır.

Gaziosmanpaşa İlçesi 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 495.006 kişilik nüfusu ile İstanbul İli’nin  % 3.5 lık kısmını oluşturmaktadır.  Fakat,  İlçemiz nüfus yoğunluğu bakımından  Güngören’den sonra İstanbul’un en yüksek 2. ilçesidir. Türkiye nüfus yoğunluğu ortalaması 2013 verilerine göre 87  Kişi/ha dır. Bu değer  İstanbul için 26  Gaziosmanpaşa için  ise 422’ dir. Yani bir kilometrekarede 42.200 kişi yaşamaktadır. Bu değer başka  bir ifadeyle İstanbul ortalamasının 16.2  katıdır.

Gaziosmanpaşa İlçesinin Nüfus yoğunluğunu komşu ilçelerle karşılaştırdığımız da  ilçe aleyhine endişe verici bir boyutta olduğu çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Tablo 1 : Gaziosmanpaşa’ya yakın İlçelerin nüfus yoğunluğu

İlçe                         Kişi/km2    Yüzölçümü/ km2

Gaziosmanpaşa          42.200              11.67       
Sultangazi                  12.056             36.24
Eyüp                          13.924             288.14
Bayrampaşa                28.652               9.5
Esenler                       25307             18.51
Arnavutköy                    293             506.48
Kaynak : Wikipedia.org.tr

Gaziosmanpaşa İlçesi yüzölçümü itibarıyla İstanbul’un küçük ilçelerinden biri olarak kabul edilebilir.  İstanbul  531.300 ha, Gaziosmanpaşa ise 1173 ha yüzölçümüyle % 0.22 lik kısmını oluşturmaktadır.  Diğer bir ifadeyle, Gaziosmanpaşa İlçesi  İstanbul’un % 3.5 lık nüfusunu   % 0.22 lik alanında barındırmaktadır.  Gaziosmanpaşa bu haliyle İstanbul’un yükünü çekmektedir.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlar incelendiğinde riskli olarak ilan edilen 13 bölgede 94.331         kişi yaşamaktadır.  Bu alanlarda yapılacak dönüşümle rapora göre plan kararları neticesinde toplam nüfus 223.119 olarak hesaplanmıştır. Ortalama brüt nüfus yoğunluğu ise 571 kişi/ha olarak hesaplanmıştır.  Bu noktada İstanbul’un nüfus yoğunluğunun 26 kişi/ha olduğunu tekrar anımsamakta yarar var.  İtirazımıza konu olan plan notlarına göre;

Mer’i imar planlarındaki emsal değer ise 1.47’den 2.21’e çıkacaktır.

Mer’i imar planlarındaki nüfus yoğunluğu kişi/ha 495’den 571’e çıkacaktır.

Yurt içi ve yurt dışından  kaynaklı öngörülemeyen nüfus hareketleri  göz önüne  alındığında bu sayıların çok daha fazla olacağını tahmin etmek hiç zor değildir.

Bu değerlendirmelere göre;

İstanbul ili Gaziosmanpaşa İlçesinde riskli alanlara ilişkin yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının uygulanmasıyla Gaziosmanpaşa İlçesinde aşırı nüfus yoğunluğu kaçınılmaz olarak oluşacaktır. Zaten aşırı yüksek olan yoğunluğun artmasıyla İlçemiz daha da yaşanmaz bir hale gelecektir. Gaziosmanpaşa  ayrıca yeşil alan fakiri bir ilçedir. İlçe genelinde  (0.2 m2 / kişi) ile İstanbul’un en az yeşil alana sahip olan ilçelerinden biridir. Yeşil alanlara yönelik öneri planı yetersiz gözükmektedir. Ayrıca aşırı nüfus artışı kalabalık şehirlerde görülen bir çok sorunu da beraberinde getirecektir. Trafikten, eğitime, sağlıktan, güvenliğe, çevre kirliliğinden, sportif ve sosyal - kültürel  alanlarının  yetersizliği gibi bazı sorunlara neden olacaktır.  Yapılan bu plan değişikliği ile planlama alanı dahil olmak üzere genel ölçüde meri 21.09.2004 tasdik tarihli ve 1/5000 ölçekli Gaziosmanpaşa TEM Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı kararlarını bozucu,  plan bütünlüğünü zedeleyici uygulamalar getirilmektedir.

    2.      Mer’i plan şartları yok sayılmış, ilçe bütünlüğü gözetilmemiştir.

            1/5000' lik plan yapılırken ilçenin bütünlüğü dikkate alınmamıştır. Riskli alanlar da plan yapılmış fakat hemen yanındaki meri plan şartları yok sayılmıştır. Örneğin, yan yana iki mahalle arasından bir yol geçerken yan mahalle bina yüksekliği 12.50 metre iken yeni plan içinde yoğunluklar 900 kişi hektarlara kadar çıkartılarak, çok yüksek binaların yapılmasının yolu açılmış, iki mahallenin sosyal dokusunun birbirinden kopmasına neden olacak bir yaklaşım sergilenmiştir.

    3.      Riskli alan ve Riskli yapıların tespit edilmesinde yaşanan sorunlar.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında kanun 16/5/2012 tarih ve 6306 sayılı kanun 31/5/2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunun çıkarılış amacı ülkemizin büyük bölümü deprem bölgesinde olduğu için depreme dayanıksız binaların yıkılarak yerine deprem dayanıklı yeni binalar yapılması ve afet riski altındaki yurttaşların can güvenliğinin sağlanmasıdır.

Bunun için çeşitli kanunlarda ve yönetmeliklerde binaların yenilenmesine engel teşkil edecek kanunlar ve yönetmelikler de göz önünde bulundurularak, teknik idari bir bütünlük yakalamak için bu kanun çıkarılmıştır. Kanun çıkarıldıktan sonra bölgenin riskli alan veya rezerv alanı içinde olması konusunda öncelikle ilçe belediyeleri daha sonra da bakanlık onayıyla riskli alanların tespiti yapılmıştır.

Bu yaklaşım içinde kanunun çıkış amacı çürük ve depreme dayanıksız binalar yıkılacak, yeni ve sağlam binalar ise korunacak yaklaşımı kanunun ana fikriydi.

Bu durumda plan bütünlüğü içinde okullar ve mevcut binalar korunacak derken depreme dayanıklıdır raporları yasayı bağlamaktaydı.

Yani okul, okul olduğu için değil, binanın kullanım amacı ne olursa olsun sağlam olduğu için korunmalıdır yaklaşımı mevcuttu.

6306 sayılı kanunun 3. maddesi ''Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendine ait olmak üzere öncelikle yapı malikleri ve kanuni temsilcileri tarafından Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç Bakanlığa ve idareye bildirilir'' denilmektedir.

Bu maddeye göre; ilçe içinde bulunan sağlam kabul edilen binalar tespit edilerek onlar yeni plan içinde yerleri korunmalıdır veya hak sahipleriyle hukuki çerçeve içinde anlaşma yoluna gidilerek yeni plana dahil edilmelidir.  Ayrıca Gaziosmanpaşa İlçesi içersinde  riskli alan olarak belirlenen 13 bölgenin hangi bilimsel  kriterlere göre belirlendiği ile ilgili  Gaziosmanpaşa halkı yeterince ikna olmamıştır.  Kaldı ki eğer risk fazlaysa, yüksek yoğunluklu imar planları düzenlenmesi çelişkili bir durumdur.

    4.      Küçükköy sanayi bölgesinin desantralizasyonu.

Askıda bulunan ve itirazımıza konu olan planlara göre Gaziosmanpaşa ilçesinin sanayi bölgelerinin de kentsel dönüşüme tabi olmasıdır. Şu anda Gaziosmanpaşa İlçesinin Elma Bahçeleri olarak adlandırılan bölgesinde 220 civarında irili ufaklı sanayi iş yerin de  nitelikli işlerde 10.000’den fazla yurttaşımız çalışmakta ve evinin geçimini sağlamaktadır.  Belli bir mesleğe sahip olan ve yıllarca aynı işi yapan bu yurttaşlarımızın işsiz kalması halinde aileleriyle birlikte yaklaşık 40-50. bin vatandaşımız  olumsuz etkilenecektir. Planlarda bu sosyo-ekonomik değişikliğin nasıl sağlıklı bir şekilde dönüşeceğine dair ayrıntı bulunmamaktadır.

    5.      Plan süreçlerine vatandaş katılımı sağlanmamıştır.

Gaziosmanpaşa halkı plan süreçlerine dahil edilmemiş ve ''ben yaptım oldu'' mantığıyla plan hazırlanmıştır. Gerek 1/5000 planları, gerek master planlar hazırlanırken ne bölgede yaşayanlardan ne sivil toplum örgütlerinden  ne de  siyasi partilerden görüş alınmamıştır. Planların uygulama sürecinin nasıl işleyeceğine dair planlarda açıklama yoktur.

    6.      Ulaşım ve trafik sorunları artacaktır.

İtirazımıza konu  planlar Gaziosmanpaşa’nın ulaşım ve trafik sorununu çözmekten uzaktır.   Şu an da yapım çalışması süren ve İlçenin kuzeyinden geceçek olan  Mahmutbey- Mecidiyeköy metro hattı  gerekli olmakla birlikte  Gziosmanpaşa’nın dış çevresinden  geçmektedir. İlçenin merkezine ve bir çok mahallesine uzaktır. Örneğin : Yıldıztabya, Pazariçi, Yenidoğan, Karlıtepe gibi mahallelerden  yeni oluşacak metro duraklarına ulaşım ters yön olup hiç cazip değildir.

Sonuç:

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, 26/01/2013 Gün ve 28540 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Riskli Alanlara İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlara yönelik olarak  itiraz süresi içinde açıkladığımız bu görüşlerimizin Belediye Başkanlığımız tarafından dikkate alınmasını arz ve talep ediyor, askıya çıkarılan nazım plan değişikliklerine itiraz ediyor; bizlerin ve ilgili vatandaşlarımızın katılımı ile yeniden plan sürecinin işletilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: CHP, Gaziosmnapaşa, Belediye, Meclis, Üyeleri, ilçede, gündemde, olan, vatandaşl
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
İstanbul
Az Bulutlu
Güncelleme: 06.06.2020
Bugün
16° - 29°
Pazar
17° - 26°
Pazartesi
17° - 25°
İstanbul

Güncelleme: 06.06.2020
İmsak
03:28
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:29
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
2
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
3
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
4
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
5
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
6
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
7
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
8
Göztepe
37
0
9
7
10
26
9
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
10
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
11
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
12
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
13
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
14
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
15
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
16
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
17
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
18
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
Arşiv Arama
Modül 1

 

 

 

 

Haber Yazılımı