Haber Detayı
20 Kasım 2014 - Perşembe 08:17 Bu haber 4502 kez okundu
 
Uykuda nefes kesen hatalı alışkanlıklar
Uyku kalitesini bozduğu için kişinin hem sosyal hem de iş verimini oldukça düşürüren Uyku Apnesi Sendromu dikkat eksikliğinden depresyona, diyabetten obeziteye, hatta kalp krizinden felce kadar birçok ciddi sağlık sorununa da zemin hazırlıyor.
Sağlık Haberi


Her 100 ki­şi­den 3’ün­de gö­rü­len ve en ti­pik be­lir­ti­si şid­det­li hor­la­ma olan Uy­ku Ap­ne­si Sen­dro­mu, uy­ku sı­ra­sın­da tek­rar eden ne­fes dur­ma­la­rıy­la ka­rak­te­ri­ze bir has­ta­lık. En sık 40’lı yalarda ve ki­lo­lu ki­şi­ler­de gö­rül­se de,     her yaş­ta­ki ki­şi­le­ri, hat­ta ço­cuk­la­rı bi­le et­ki­si al­tı­na ala­bi­li­yor.

BURUN TIKANIKLIĞI DA TETİKLİYOR

Bu­run tı­ka­nık­lı­ğı, bu­run et­le­ri­nin bü­yük ol­ma­sı gi­bi et­ken­ler ve po­li­nö­ro­pa­tik, ALS vb. nö­ro­lo­jik has­ta­lık­lar Uy­ku Ap­ne Sen­dro­mu­’na ne­den olan has­ta­lık­lar­dan.

Ay­nı za­man­da, as­lın­da ön­le­ne­bi­lir olan ‘ha­ta­lı alış­kan­lık­la­rı­mı­z’ da, Uy­ku Ap­ne­si Sen­dro­mu­’y­la so­nuç­la­na­bi­li­yor. Pe­ki ama Uy­ku Ap­ne­si­’n­den ko­run­mak için han­gi alış­kan­lık­la­rı­mız­dan vaz­geç­me­li­yiz? Ai­le Has­ta­ne­si KBB Uz­ma­nı Dr. Mus­ta­fa Bi­la­zer, so­ru­na ze­min ha­zır­la­yan alış­kan­lık­la­rı sı­ra­la­dı.

KİLODAN İLACA, YORGUNLUKTAN BESLENMEYE

Hatalı beslenmek: Hatalı ve aşırı beslenme sonucunda kilo arttıkça Uyku Apnesi’nin görülme riski de artıyor. Çünkü kilo alınınca dil kökü, yumuşak damak ve yutak kısmında yağlanma ve büyüme oluyor. Buna bağlı olarak hava yolu daralıyor ve Uyku Apne Sendromu gelişiyor.

Sırtüstü pozisyonda uyumak: En tehlikeli yatış pozisyonu olarak ifade edilen sırtüstü pozisyonu, dilin ve yumuşak damağın geriye sarkarak hava yolunun daralmasına yol açıyor. Bu nedenle uzmanlar yan veya yüzükoyun yatarak uyunmasını öneriyor.

Sakinleştirici ilaç kullanmak: Kaslarda gevşemeye ve uyku merkezini etkileyerek uyku kalitesinin bozulmasına neden oluyor. Hastadan sakinleştirici ilaçlarını bırakmaları öneriliyor, bırakmaması için nedenleri olması durumunda ise ilaçlarına göre tedavi planı oluşturuluyor.

Aşırı yorulmak: Gün içinde yapılan iş veya aktivite nedeniyle oluşabilecek aşırı yorulmalar, kasları gevşeterek Uyku Apne Sendromu’nun gelişmesine yol açıyor. Daha kaliteli bir uyku için yan ve yüzüstü yatma kişiyi daha da rahatlatarak bu tablonun oluşmasını önlüyor.

Sigara içmek: Si­ga­ra içi­mi­ne bağ­lı ola­rak dil ve yu­tak böl­ge­sin­de­ki do­ku­lar bü­yü­yor. Bu­nun so­nu­cun­da da has­ta ne­fes al­mak­ta zor­la­nı­yor. Ay­rı­ca si­ga­ra bey­ni­miz­de­ki uy­ku mer­ke­zi­ni de et­ki­le­ye­rek Uy­ku Ap­ne Sen­dro­mu­’na yol açı­yor. Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra gö­re; uy­ku ap­ne­si si­ga­ra içen ki­şi­ler­de 3 kat faz­la gö­rü­lü­yor.

'HEP YORGUNUM' DİYORSANIZ DİKKAT!

Ku­lak Bu­run Bo­ğaz Uz­ma­nı Dr. Mus­ta­fa Bi­la­zer, Uy­ku Ap­ne Sen­dro­mu­’nun en te­mel be­lir­ti­si­nin şid­det­li hor­la­ma ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Ki­mi za­man kom­şu­la­rın da du­ya­bi­le­ce­ği şid­det­te ola­bi­len hor­la­ma­nın kı­sa ara­lık­lar­la ke­sil­me­si, ap­ne­nin, ya­ni vü­cu­dun ne­fes­siz kal­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor.

“Hor­la­ma da­ral­mış olan ha­va yol­la­rın­da vü­cu­dun aşı­rı ça­ba sarf ede­rek ne­fes al­ma­ya ça­lış­ma­sı ne­de­niy­le olu­şu­yor.” di­yen Dr. Mus­ta­fa Bi­la­zer di­ğer be­lir­ti­le­ri şöy­le sı­ra­lı­yor:

“Ki­şi uy­ku­ya dal­dık­tan son­ra bir ne­vi ken­di ken­di­ne sa­va­şı­yor­muş gi­bi, zor­la­na­rak ne­fes al­ma­ya baş­lı­yor, ar­dın­dan ne­fe­sin­de du­rak­sa­ma­lar olu­yor. Bu sı­ra­da kalp hız­lan­ma­ya baş­lı­yor, tan­si­yon yük­se­li­yor. Uy­ku­da ka­bus gör­me, ter­le­me, ka­bus­la uyan­ma gi­bi baş­ka be­lir­ti­ler de olu­şu­yor. Çok na­di­ren de ol­sa kalp kri­zi gi­bi ya­şam­sal so­run­lar da ge­li­şe­bi­li­yor.

KIRMIZI IŞIKTA BİLE UYUYANLAR VAR

Has­ta ge­ce de­rin uyu­ya­ma­dı­ğı için sa­bah yor­gun uya­nı­yor ve gün­düz ge­nel­de ken­di­ni yor­gun his­se­di­yor. Uy­ku Ap­ne­si Sen­dro­mu has­ta­la­rın­da kro­nik bir yor­gun­luk söz ko­nu­su olu­yor. Has­ta ka­li­te­li uyu­ya­ma­dı­ğı için gün­lük per­for­man­sı­nı ya­par­ken zor­la­nı­yor. Ba­zen ba­sit iş­le­ri ya­par­ken, hat­ta tra­fik lam­ba­la­rın­da kır­mı­zı ışık bek­ler­ken bi­le uyu­ya­ka­lı­yor.”

Serda KIVILCIM- BUGÜN GAZETESİ

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: Uyku, kalitesini, bozduğu, için, kişinin, hem, sosyal, hem, de, iş, verimini, ol
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
İstanbul
Çok Bulutlu
Güncelleme: 15.12.2018
Bugün
- 13°
Pazar
- 13°
Pazartesi
- 11°
İstanbul

Güncelleme: 15.12.2018
İmsak
06:41
Sabah
08:15
Öğle
13:06
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:12
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

 

 

 

 

Haber Yazılımı